[Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD


 • Paperback
 • 352
 • Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati
 • Sadun Boro
 • Turkish
 • 13 October 2018
 • null

Sadun Boro ë 2 Summary

Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati Summary Ì 102 Free download â PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ë Sadun Boro E kızağa konan 105 m boyundaki Kısmet adını verdiği teknesiyle gerçekleştirdi Bu aslında onun ilk açık deniz yolculuğu değildi İlk Atlantik aşırı yolculuğunu 1952'de Ling adlı 11 mlik bir yelkenli ile yapmıştı ve bir İngilizle beraber İngiltere'den Karaip Adaları'na kadar gitmişlerdi Sadun Boro'nun Kısmet teknesiyle yaptığı tam dünya turu önce o yıllarda Hürriyet gazetesinde günü gününe tefrika edildi Bu gazete yazıları daha sonra 1969 yılında Günaydın gazetesinin basım tesisl. ok de i ik hislerle okudum bu kitab Sadun Boro nun zg rl ne serazadl na hayran oldum d zenli bir i yapmay n k skand m gezdi i g rd yerleri g rmek istedim hayallerini kovalay n kendime rnek ald mDili anla l r ve ak c macera s r kleyici ve ibret dolu stelik ger ekT rk Denizcili inin babas say labilir Sadun Boro babalar g n nde bitirdim ben de kitab Ruhu ad olsun Speaking in Images Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers Global Chinese Culture m boyundaki Kısmet adını verdiği teknesiyle gerçekleştirdi Bu aslında onun ilk açık deniz yolculuğu değildi İlk Atlantik aşırı yolculuğunu 1952'de Ling adlı 11 The Girl Who Helped Thunder and Other Native American Folktales mlik bir yelkenli ile yapmıştı ve bir İngilizle beraber İngiltere'den Karaip Adaları'na kadar gitmişlerdi Sadun Boro'nun Kısmet teknesiyle yaptığı tam dünya turu önce o yıllarda Hürriyet gazetesinde günü gününe tefrika edildi Bu gazete yazıları daha sonra 1969 yılında Günaydın gazetesinin basım tesisl. ok de i ik hislerle okudum bu kitab Sadun Boro nun zg rl ne serazadl na hayran oldum d zenli bir i yapmay n k skand The Rosary m gezdi i g rd yerleri g rmek istedim hayallerini kovalay n kendime rnek ald Unforgivable Invincible #2 mDili anla l r ve ak c Bystander macera s r kleyici ve ibret dolu stelik ger ekT rk Denizcili inin babas say labilir Sadun Boro babalar g n nde bitirdim ben de kitab Ruhu ad olsun

Free download â PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ë Sadun Boro

Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati

Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati Summary Ì 102 Free download â PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ë Sadun Boro Erinde kitap haline getirilerek yayımlandıKitabın 1969'daki birinci baskısı o zamanın en modern Vebofset baskı tekniği ile Günaydın gazetesinin matbaasında gazete kağıdına renkli olarak basılmıştı 2000 yılında yapılan yeni baskısı günümüz dijital ortamında gelişmiş teknikle yapılmıştır İçeriğinde hiçbir değişikliğe gidilmemiş sadece ilk baskının arka sayfalarındaki 40 sayfa ilanların yerine yolculukla ilgili gazetelerde çıkan haber ve röportajlara ait kupürler koyulmuştur. Kitab nas l anlatmal nas l tarif etmeli bilmem ki O kadar bilgilendirici ufuk a c ilham verici ve zellikle bir T rk i in gurur verici bir kitap ki bunu okumayan bir adama denizcili i denizleri farkl k lt rleri nas l anlat rs n ki Sadun Boro nun 22 A ustos 1965 te ba lay p 15 Haziran 1968 de tamamlanan 1028 g nl k d nya seyahatini okurken O nun u rad her ada veya bo az hakk nda internette s k s k bilgi toplad m i in kitab bitirmem me akkatli ama keyifliydi Kafamda deli sorular Sadun Boro ve Halikarnas Bal k s acaba hi kar la m lar m yd H rriyet gazetesinde yay nlanan K smetin maceralar n Bal k okumu muydu acaba Sadun Boro T rkiye tarihinin en nemli 100 isminden biridir bence Kitaptan ald m enteresan notlar naklediyorum Boro nun Pasifik Adalar halk hakk ndaki g r leri Papazlar n y llarca g naht r cehennemlik olursunuz telkinlerine ra men a k hala Adem ile Havva devrini ya amakta Di er cemiyetlerde ay p telakki edilen d ncelere bir t rl inanm yor bu insanlar Birbirinden ho lanan bir ift b k ncaya kadar beraber ya ar S k l nca kad n bir ba kas na gider erkek ba ka bir yavuklu bulur Kanunen evli ok azd r Olsa da bir ey ifade etmez Evli kad n veya erke in bir m ddet evden ayr l p g nl n ba kalar ile e lendirdikten sonra tekrar d nmesi en normal bir hadisedir m rlerini beraber t keten bir ifte rastlamak hemen hemen imkans z Buna en g zel misali son krali eleri Pomare bizzat vermi Bir s r kocas ndan ba ka de i tirdi i a klar n n hesab yoktur derler Velhas l bu Polonezya Adalar tam bir bekar cennetidirAradaki ocuk hi bir problem te kil etmez ocu a kar sonsuz bir sevgileri vard r Herkes birbirlerinin ocu unu evlat edinir Karaya yakla t k a bende de heyecan art yor Acaba yapt m hesaplar do ru mu Son g nlerde art k saat ayar n alamaz olmu tuk st ne rota tuttu umuz Barbados Adas 12 mil kadar uzunlu unda al ak bir ada En ufak bir hata ile biraz alt ndan veya st nden hi g rmeden ge ip gidebiliriz 3000 mile yak n bir mesafe a p g ne y ld z gibi milyonlarca kilometre uzakl ktaki cisimlerden al nan rasatla haritada ancak bir toplu i ne ba irili inde g z ken bir adan n hem de en yak n burnunu bulmak bug nk modern denizcili in ufak bir teknede dahi ne kadar hassas olabilece inin en iyi bir misalidir Bu yol b yle biter mi Bir ufak yelkenli ile koca bir okyanusu a maya kalk nca kainat n y celi i sonsuzlu una mukabil Adem o lunun hi li ini insan daha iyi anl yor Y llarca matematikte retmeye al t klar sonsuzluk manas n pek iyi kavrad k imdi Hele paye nvan ihtiya tan fazla para ne bo eylermi bunlar Kendini modern d nyan n i kence arklar na kapt rm zavall cemiyet k lelerine insan ne kadar ac yor Bu adalarda hemen her ailenin bir d zi neye yak n ocu u vard r Her kad n bir ocuk fabrikas nsan nce hayret ediyor sonra da hak veriyor Ne sinema var ne ti yatro ne bir gazino Hele ak am elektrik de olmay nca ba ka ne e lence kal yor geriye ocu un bir k lfeti de olmaz bu atollerde Nihayet bir ceviz fazla a lacak bir bal k fazla tutulacak Hava s cak elbi se derdi yok Aya nda bir don b t n g n d ar da K yde bedava ilk okul var tahsil masraf da kalk yor ortadan Bronz renkli ocuklar daha y r mesini renmeden r dek gibi y zmeye ba l yorlar Ufak ve cra yerlerde ise yerliler b yle k k bir tekne ile gelen ya banc ya para ile l lemeyecek bir yak nl k ve alaka g sterir Bir ak am smokinli garso nunun hizmet etti i davet masas n n ba k esine kurulup kristal kadehlerle ampanya ertesi ak am ise sazdan yap lm bir kul be nin toprak zemininde ba da kurup hindis tancevizi kabu u i inde kava i mek ancak k k bir yelkenli ile yap lan bir seyahatin bah edebilece i bir nimettir L ZUMLU HAR TA VE K TAPLAR Yolun yar s ndan sonra Yeni Gine ye ait haritalar ve o sular i in k lavuz kitab n kart p al maya ba lad k Gidece imiz liman ve sahillere o m nt kadaki hava deniz ak m artlar na ait b t n l zumlu malumat k lavuz kitaplar nda mevcuttur Bilhassa Pasifik i in bunlar ok kifayetsiz eski ve bir ok yanl larla dolu olmakla beraber gene umumi bir fikir verir on lar okuyup renmeden seyahat etmek imkans zd r B yle bir d nya seyahatinde en nemli mevzulardan birini de harita te kil eder y ll k yolculu umuz i in K smet te mecburiyet halinde gitmek veya u ramak ihtimali olan yerlerinki ile beraber 700 e yak n deniz haritas mevcuttu Bir deniz haritas n n fiyat 20 lira civar ndad r ayet hepsini sat n almaya kalksayd k kar m za 14 15 bin lira gibi muazzam bir yekun kard ki madden almam za imkan yoktu Bunlar n bir miktar n stanbul dayken hurdaya kan gemiler den toplad k Di er m him bir k sm n her limanda rastlad m z gemilere gidip eskilerini alarak te darik ettik Bilhassa cra yerlerin haritas i in yolda rastlad m z yarlar n ok yar d m oldu Bu sayede b t n yol boyunca sat n almak zorunda kald m z harita adedi 6 tane olmu tur Bunlardan ba ka 28 adet ngiliz bahriyesinin k lavuz kitab navigasyona ve gidece imiz yerlere ait l zumlu kitaplarla beraber K s net te 100 kitapl k bir k t phane vard Hava kararmak zereydi iki Bedevi ufak sandal denize at p bize do ru gelmeye ba lad Sandal on metre kadar yakla nca mavzeri stlerine do rultup elimle yakla mamalar n i aret ettim Zaten t fe i g r nce hemen durdular Su istiyorlar Esas niyetleri su istemeyi bahane edip tekneyi ve i indekileri kola an etmek Oda kamarada bir torbaya su ekmek sigara koydu Hi t fe i indirmeden torbay uzaktan sandallar na att m Ciddi oldu umu anlay nca direnmeden hemen d nd ler Ama b t n gece ani bir bask na u ramamak i in birimiz uyurken di eri g vertede n bet bekledi D nya etraf ndaki y ll k seyahatimiz boyunca u rad m z hi bir memleketin resmi makamlar ndan srail deki yak nl k ve alakay g rmedik En b y nden en k ne kadar ellerinden gelen azami yard m ve kolayl esirgemediler Hatta prensipleri haricine karak istisnai muamele bile yapt lar K smet ten liman creti almad lar Hem Eilat hem Ashdot limanlar nda esas nda ok y ksek yekun tutan vin le y kleme indirme i leri i in hi bir cret talep edilmedi Bug n srail kalk nma abalar i inde bocalayan b t n memleketlere rnek olacak bir lkedir Her ey evvelden d n l p hesaplanm planl muazzam bir kalk nma hamlesi i inde As rlard r zerinde al dahi bitmeyen ller y zlerce kilometre mesafeden getirilen su sayesinde yemye il portakal sebze bah elerine evrilmi Her tarafta fabrika bacalar t t yor yanlar nda modern kasabalar y kseliyor H rriyet nizam n bozmadan sosyalizmi en iyi tatbik edebilen memleketlerden biri de muhakkak ki srail olsa gerek Ayn zamanda bu tatbikat liberal ekonomiyi hi bir zaman ortadan kald rmam Paras olan gene istedi i d kkan a p arzu etti i ticareti serbest e yapar A veya fukaraya rastlamak m mk n de il Her i i uzun taksitlerle bir apartman dairesine sahip olur SEYAHAT TEKNELERi Boy ebat ve bi imi mevzu bahis olmadan a k denize mukavim bir ekilde yap l p te hiz edilmi her tekne uzun deniz seyaha tine kabilir Yeter ki plan in aiyesi te hizat donan m ve armas bu gaye ile yap l m olsun Hafif olu u ve k kl nden m tevellit yukar daki evsafta bir kotra en kuvvetli f rt nalar dahi f nd k kabu u gibi dalgalar n zerinde inip karak rahatl kla atlatabilir Ta ki bir taraf par alan p i ine su dolmad k a batmaz devrilse bile tekrar kendili inden do rulur Sahillere yak n yer lerdeki f rt nalar ters r zgar dalga ve ak nt lar n tekneyi k y lara s r klenmesi halinde a k denizlerdekilere nazaran daha tehlikeli olur A k denizde veya r zgaralt serbest oldu u takdirde yelkenler tamamen indirilir deniz demiri at l r veya tekne orsa ala banda da e lendirilerek f rt na atlat labilir M RETTEBAT Uzun seyahatlere kan teknelerde en m him problemlerden biride m rettebat mevzusudur Karada iken y llarca gayet iyi anla abilen arkada lar dahi her ne kadar uysal olursa olsun ufak bir kotra i inde uzun zaman kal nca her buluttan nem kapmaya ba larlar Hi akla gelmeyecek anla mazl klar do ar en basit eyler bir birinin sinirine dokunup m naka aya sebebiyet verirler Bu y zden nice seyahatler yar da veya daha bidayette akim kalm t r cretli m rettebat olunca onun da kendi ne g re ayr dertleri vard r cretli cret siz veya ortak olarak bir ki iden erkekten fazla olan teknelerde muhakkak surette bir ge imsizlik mevcuttur Bu y zden uzun deniz seyahatine yaln z ba na veya kar koca olarak kmak en iyi ekildir R zgar d meni elektrikli otomatik pilot veya yelkenlerin ayarlanmas yla teknenin kendi kendine rota tutabilmesi uzun yol da paha bi ilmez bir yard mc d r GE EN YILLAR N fusu h zla artan stanbul ise art k her ge en g n biraz daha i inde ya ana maz bir ehir olmakta Yazlar gene K smet te ya yor y ll k iznimde Ege ye iniyorduk 197172 k nda K smet in ok iptidai olan kamara te kilat n de i tirip i inde daha rahat ya an r hale soktuk Sancak ba taraftaki ranzay i i bo tuvalet b l m ile birle tirince De niz i in kapal bir kamara oldu Ege den d n te veya Bo az a karken bi zim emektar 20 beygirlik Alsa Craig mo tor ak nt y s kt remiyordu Onun yerine 4 silindir 64 HP bir Ford bulup koyduk Bu al t m y llarda engin denizierin ha yali g z mde zlemi i imde oktan bu ram buram t tmeye ba lam t bile Ama hem Deniz in biraz b y mesini bekleme miz hem de bizim maddeten biraz topar lanmam z gerekti O g nk artlara g re elimize ok y ksek bir ayl k ge mesine ra men bu ehir ve i hayat na 1976 y l yazma kadar dayana bildim ve o yaz emekli oldum Plan m z yeni bir d nya seyahatine kmak t O k K smet i stinye tersanesinde ka raya ekip b y k bak ma ald k Her yeri elden ge ti Arkadaki havuz s k l p yerine k k bir kamara yap ld Arka direk ile ana kamara aras na al nan yeni havuz daha k k olmas na mukabil n ne k r k de ekince ok daha korunakl oldu Ana direk ve t m ar na de i ti Deniz i okula bir y l erken yollam t k o sene ten d rde ge ti Art k gezip g rece i yerleri anlayacak bir ya a geldi Be alt y l s rece ini planlad m z d nya seyahatini Deniz i o kadar uzun zaman okuldan uzak tutmamak i in son anda daha k sa s recek Karayip Adalar ve Ku zey Amerika n n do u sahillerini i erecek bir geziye evirdik Ama art k zaman bizimdi Y l n sekiz ay n her biri bir di erinden daha da g zel olan G ney Ege nin dantel gibi koylar n gezip g r d k e k ymetini ok daha iyi anlad k phesiz d nyan n bir ok taraf nda pek g zel yerler koylar sahiller vard r Ama iklimi m sait denizi k y s e siz bir do aya sahip ula m kolay insanlar hala misafirperver ve stelik d nya medeniyet leri burada do mu k sacas yat turizmi i in aranan t m zelliklere sahip b yle bir DO A harikas na d nyada pek ender yer de rastlanabilir Bug ne kadar yap lan d nya seyahatleri zaman ve artlar bak m ndan kabaca gruba ayr labilir Birincisi 9 asr n sonlar nda Slocum la ba lay p kinci D nya Sava na kadar ge en zaman dilimi i inde say lar pek s n rl ve genelde Amerikan ngiliz ve Fran s z olan denizcilerin yapt klar yolculuklar Bilhassa Pasifik Adalar n n hala iptidai tamamen bakir oldu u en ilgin devir kinci gruptaki seyahatler sava tan sonra 1950 ile 19707 5 y llar aras ndaki devre yi kapsar Bu g n elinizdeki GPS bu heyecan art k yok etti GPS kt navigasyon ld Uzun yolculuklarda en nemli bir yard mc ol mas na mukabil en b y k bir tatmin duy gusunu da yitirmi oldu Sonra di er yard mc elektronik ayg tlar otomatik pilot haberle me imkan mete oroloji bilgileri her y reye ait say s z reh berler yeni ve g venilir haritalar Biz y l boyunca bir kere bile evimizle telefon g r mesi yapamam t k Yegane haber le me olana yar s yollarda kaybolan mektup ve telgraft imdi bir cep telefonu uydu zerinden her yer ile irtibat sa l yor Hele bilgisayar internet apayr bir d n ya yaratt En cra adada bile internet cafe ler mevcut nereyle istersen a konu veya istedi in bilgiyi al Eskiden sadece en l ks ve b y k yat n st nde g r len radar art k en ufak teknenin bile dire inde mevcut Yeni konmu fenerler amand ralar seyir emniyetini b y k l de artt rd Hemen her nemli adan n liman veya lag n giri leri tehlikeli mercan s l klar gayet mun tazam i aretlendi G nd z bile binbir zor lukla ge ilebilen yerlerde imdi gece seyri m mk n oldu

Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati

Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati Summary Ì 102 Free download â PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ë Sadun Boro Pupa Yelken Sadun Boro'nun Kısmet adlı teknesiyle yapığı dünya seyahatini anlattığı kitabıdır İlk olarak Hürriyet gazetesinde tefrika edilmiştir İlk baskısı 1969 yılında yapılmıştır Kitap 2000 yılından sonra tekrar basılmıştırSadun Boro hayatta en büyük emeli olan dünya seyahatine 1965'te Alman asıllı eşi Oda ile beraber çıktı Onlara Kanarya Adaları'nda aldıkları ünlü kedileri Miço da eşlik etti Üç yıl süren bu yolculuğu 1963'te Salacak'ta Athar Beşpınar'ın atölyesind. Deniz Kuvvetlerinde 25 y l Seyir Astsubayl yapm birisi olarak rahmetli Sadun abinin elinde sextantla astronomik seyir yaparak Pasifik Okyanusu haritalar nda toplu i ne ba kadar adac klar skalamadan bulmas na apka kart yorum


6 thoughts on “[Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD

 1. says: [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD Free download â PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ë Sadun Boro Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati

  Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD Free download â PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ë Sadun Boro Deniz Kuvvetlerinde 25 yıl Seyir Astsubaylığı yapmış birisi olarak rahmetli Sadun abinin elinde sextantla astronomik

 2. says: [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD

  Sadun Boro ë 2 Summary [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD Çok değişik hislerle okudum bu kitabı Sadun Boro'nun özgürlüğüne serazadlığına hayran oldum düzenli bir iş yapmayışını kıskandım gezdiği gördüğü yerleri görmek istedim hayallerini kovalayışını kendime örnek ald

 3. says: [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD

  Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD Kitabı nasıl anlatmalı nasıl tarif etmeli bilmem ki? O kadar bilgilendirici ufuk açıcı ilham verici ve özellikle bir Türk için gurur verici bir kitap ki bunu okumayan bir adama denizciliği denizleri farklı kültürleri nasıl anlatırsın ki? Sadun Boro’nun 22 Ağustos 1965'te başlayıp 15 Haziran 1968’de tamamlanan 1028 günlük dünya seyahatini okurken O'nun uğradığı her ada veya boğaz hakkında internette sık s

 4. says: [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD

  [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD Sadun Boro muhtemelen şimdiye kadar yazılmış en iyi gezi yazısını yazmış coğrafya insan oradaki hayvan ve yiyecek tasfirleri mükkemmel ötesi verdiği bir çok teknik bilgi hala geçerli ve daha dün bir belgeselde polonez çocukları ile ilgili birebir aynı tasfiri izledim o kadar başarılı yazmış ki insanın aklı almıyor Zaten gezi psikopat ötesi telsiz yok gps yok önce uyduruk radyo pusula sonra bunların biraz daha i

 5. says: [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD Free download â PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ë Sadun Boro Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati

  [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD Çok etkilendim Harika bir seyahatname Denizcilik fırtınalar onlarca farklı kültür tekneyi basan korsanlar kanser hastalığı Israil Arap savaşı tekneyi karadan yürütmeleri ve daha bir sürü şey 2 yıl 10 ay boyunca yaşanan bu deneyimleri çoğu insan ömrü boyunca bile yaşayamaz heralde Kendi hayatımı da sorguladım bitirince

 6. says: Read & download Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD

  [Pupa Yelken Kısmetin Dünya Seyahati] EBOOK DOWNLOAD Free download â PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ë Sadun Boro Sadun Boro ë 2 Summary Saygı ve hayranlıkla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *